02/20/2017 – Take Me Out to the Ballgame Contest Promo